00:00:00 DEVELOPER : MEDO (+250)788 280 532 INJIRA IYANDIKISHE
Yanditswe na HABIMANA   Abdou
December 27, 2016   saa  10:03:29

Ese kuba imiziririzo byayoboraga abanyarwanda bimaze gucika ,siyo ntandaro yo kudohoka kwa bamwe?

Tweet
google+
Instagram
Whattsapp

Imihango, imigenzo, n’imiziririzo by’Abantu ni umuco karande ukaba n’imvugo-ngiro yarangaga Abanyarwanda mu mibereho yabo ya buri munsi, ikaba yarimo ibikorwa bakoreranaga bo ubwabo, ababakomokaho n’ibyo bari batunze byose, ikaba igaragaza neza imibereho, imikorere n’imitekerereze y’Abanyarwanda bo hambere. Kuko umuryango utaziririza urazima.

 

Iyo mihango, imigenzo n’imiziririzo ni myinshi cyane, hakaba ikorwa hamwe, indi igakorwa ahandi. Iyo migenzo n’imiziririzo nyarwanda bari bayifitiye umwete, maze bayihimbira impamvu nyinshi n’ukuntu kwinshi, byerekana ko Abanyarwanda birwanagaho ngo babeho neza, ngo babyare babyirure, ngo batarwara ngo bapfe igitaraganya.

 

Hari imigenzo n’imiziririzo yabayeho abazungu bataragera mu Rwanda, na n’ubu igikomeye kandi igikorwa na n’ubu. Hari imigenzo n’imiziririzo igabanuka, isigaye ahantu hamwe, kandi isigaye ku bantu bamwe, ariko nayo ni myinshi. Hari imigenzo n’imiziririzo igiye gucika mu Rwanda cyane cyane iyerekeye ku nka, kubera agaciro kazo ko hambere katakiriho.

Hari imigenzo n’imiziririzo mishya ab’ubu batangiye kwadukana, bakora bavangavanga ibya kera n’iby’ubu. Abafite amaso n’amatwi mujya mubibona, ibindi mukabyumva. Imihango ariyo muco-karande myiza, imigenzo myiza, ibizira bikwiye kuzirwa n’ibitazira, n’ibikomere mu Rwanda, bishingire ku butabera no ku mahoro no ku rukundo.

Imihango ariyo muco-karande mibi, n’imigenzo mibi, n’ibizira bidakwiye kuzirwa, n’ibitazira biziririzwa nibirorere kuko byica amahoro, ubutabera n’urukundo. 

Abazasoma iyi nyandiko mwese, muzazirikane izi ngingo uko ari ebyiri.

 

I.IMIHANGO Y’UMUNTU

 

1.Umuntu n’undi Muntu

 

1. Umuntu azira kurya abyina, kuba ari ugukenya bene nyina

 

2. Umuntu iyo ashatse kuvuga undi muntu akavugishwa, akavuga undi adashaka kuvuga, arongera akarisubiramo, ngo nawe arakavugwa. Iyo atamusubiye mu izina ngo amuvuge, kuba ari ukumukenya

 

3. Iyo umuntu arya maze agakorwa agakorora, ngo avuzwe n’umuntu umukunda, kandi ngo amuvuze neza. Naho iyo akozwe atarya ,ngo aba avuzwe n’umwanzi kandi ngo aba amuvuze nabi

 

4.Umuntu azira gutera undi ingata cyangwa ikibo,kuba ari ukumusurira gupfa atabyaye, abyara abakobwa gusa. Ikibimara ntibigire icyo bitwara (kubizirura ),uwateye ingata cyangwa se ikibo, areba agate kose abonye akakamutera agira ngo “Nguteye abana benshi”.

 

5. Umuntu azira gusukira undi amazi atayanyujije mu nkondo y’uruho, ngo kuba ari ukumusurira kuzacika nka yo

 

6. Umuntu ntiyakura undi uruvi ngo arumwereke, ngi rwamukenya, ndetse rutuma ahuma ntabone

 

7. Umuntu azira guhereza undi ikintu agicishije mu mugongo, ni ukwiteranya nawe bakangana rwose

 

8. Umuntu azira gutera undi imbuto (semence), ngo ni ukumutera kunanuka akazingama

 

9. Umuntu uzi gucuranga iyo ashaka kubyigisha mugenzi we, amukarabira mu ntoki akabimenya adatinze

 

10. Umuntu urumwe n’umusazi ngo nawe arasara. Nicyo gituma birinda cyane abasazi ngo batabaruma

 

11. Umuntu urumwe n’umuntu usambagurika agiye gupfa, ngo nawe arapfa ntakabuza. Nicyo gituma birinda kwegera umuntu ugiye gupfa ngo atabaruma.

 

12. Umuntu amara kugura n’undi imyaka, akamugarurira ku rushyi agira ati “urahinge weze” byitwa ko umuhaye imbuto zo guhora yeza

 

13. Umuntu azira gukora kuri Mwishywa we ntacyo amuhaye icyo aricyo cyose, iyo ntacyo amuhaye ngo arwara isusumira

 

14. Umwishywa ntiyajya mu rutoki rwa Nyirarume ngo acemo urukoma, ngo rwacika,

 

15. Umwishywa ntiyarunguruka mu Kigega cya Nyirarume, ngo cyasaza kitigeze cyuzura

 

16. Umwishwa ntatiririkanya na Nyirarume imyambaro, ngo biba ari ukwitera ubukene (ubuvukanyi cyangwa se ubutindi )

 

17. Umwishywa azira kugera buriri bwa Nyirarume, ntiyaburaraho, ngo biba ari ukumusurira nabi bikamukenya

 

18. Umwishywa ntiyagera mu kiraro cy’inyana za Nyirarume,ngo zapfira gushira,kereka iyo bamuhereyemo amata akayanyweramo, ubwo ntibigira icyo bitwara

 

19. Umuntu iyo ahawe ikiremve na Nyirarume akakirya, ngo ashirira amenyo.

 

20 .Umuntu ukunda gutamira igikumwe ngo aba akenya Nyirarume

 

21. Umuntu iyo yisize amavuta umubiri wose agasigaza ibirenge atabisize, ahura na Nyirarume agapfa.

 

22. Umwishywa azira kunyara mu rugo kwa Nyirarume, kandi ntiyahiyuhagirira,ngo yamara inka mu rugo

 

23. Mwishywa w’umuntu iyo atakowe aba rubanda mu bandi

 

24. Umuntu azira gusambana na Nyirasenge ngo yahumana, ahubwo yamubyarira umugeni uretse kumusambanya

 

25.Umuntu wishe undi muntu,agirango batazihorera,ahengera bumaze guhumana neza, umwijima wacuze neza, akajya hanze agakarabira mu mwijima avuga ngo “Simporerwe uwo nishe”. Agahera ubwo ntazongere kurya inyama y’umwijima, nabo asangira nabo mu muryango, bakazira iyo nyama, ngo bayiriye bamuhana (abandonner)

 

26. Umuntu wishe abantu icumi yambara imidende kugirango atazahumana.

 

27. Iyo umuntu yajyaga kunywana n’undi bendaga ikirago bakicaraho, umugabo wo kubihamya agafata icyuma agaca indasago ku nda (ku mukondo) y’umwe muri bo amaraso akayategesha akababikibabi cy’umuko akenda ifu akayitoba yarangiza akabaha bakanywa abatongera agira ati “uzahemukira undi cyangwa se umuvandimwe we igihango kizamwica”.

 

28. Abanywanye bazira guhemukirana, kugirirana inabi iyo ariyo yose, uhemukiyeundi igihango kiramwica.

 

29. Kirazira kurahira igihango ibinyoma, kuko cyakwica, uhemukiye undi aramuhongera ngo aticwa n’igihango .

 

2. Umuntu n’umugore

 

30. Umuntu yirinda kuvuga icyo umugore yabyaye akiri mu rweyo, ngo yahora abyara abahungu, yaba ari umukobwa agahora abyara abakobwa

 

31. Inka, intama n’ihene, ntawe uvuga icyo zabyaye ngo akivugire hafi y’aho zabyariye, ngo yahora ikibyara. Bakivugira kure y’aho cyangwa se ku wundi munsi

 

32. Umuntu ushaka guhindura umugore ubyara abakobwa gusa, amukubita igisura. Inka, ihene n’intama bibyara ibimasa gusa babigenza batyo zigahindura imbyaro

 

3. Umuntu n’umukobwa

 

33. Umuntu azira kugera umukobwa intorezo niyo baba bakina,ngo aba amuzinze akazapfa atarongowe.

 

34. Umuntu ushaka kuzinga umukobwa aragenda, akareba inzuzi ebyiri urw’igihaza n’urw’umwungu,akazijyana mu mayirabiri, imitwe iterekeranye, ati “Izi nzuzi umunsi zahuye nyiranaka azabone umugabo”.

 

4.Umuntu n’umwana

 

35. Umuntu azira kurenga umwana ataragenda, iyo amurenze arahindukira akamurengura, kutamurengura ni ukumuzinga ntazagende

 

36. Umuntu yirinda kurenga ingobyi cyangwa umusambi baryamishaho umwana utaragenda, kuba ari ukumuzinga umwana agakura nabi

 

37. Umuntu yirinda guterera ku rutugu umwana utaramera amenyo, byatuma atayamera vuba

 

38. Umuntu ntiyakinisha kubika umutemeri ku mwana ukiri muto cyane, kuba ari ukumuzinga ntazakure

 

39. Umuntu ubikiriye umwana akanga gusinzira, ntiyagira ngo nasinzire vuba, ni ukumukenya, bakomeza kumubikira

 

40. Umuntu yirinda guca hagati y’abana b’inkurikirane, ngo ni ukubateranya bakazahora bazirana.

 

41. Umuntu iyo avuye ku mugezi yikoreye amazi, ntiyahirahira ngo ace hagati y’abana b’abavandimwe, iyo abaciye hagati akoramu mazi avuye kuvoma,akajugunya hagati yabo ngo atabakenya bagapfa.

 

5.Umuntu na Shebuja

 

42. Umuntu ahora yirinda kunyura inyuma ya shebuja ngo ni ukwivutsa ntazagire icyo amugabanaho

 

43. Umuntu uri mu buhake yirinda kwicarira intebe ya shebuja,iyo ayicariye aba ari ukwivutsa ntazagire icyo amugabanaho

 

44. Umuntu uri kwa shebuja kurya barimo kota igishirira kikamutarukiraho ngo kiba kimusuriye neza aragabana.

Byakuwe mu gitabo  “Imihango .imigenzo n’Imiziririzo” (Musenyeri Aloys Bigirumwami, 1974)


Izindi Nkuru Bifitanye Isano


...

2016-12-26 730

Sobanukirwa naho bita mu Miko y'abakobwa Ho mu karere ka Ngororero
Soma Birambuye
...

2016-12-22 1214

Dore Amagambo Yuje Impanuro Paul Kagame Yavugiye Mu Nama Z'Umushyikirano Zatambutse.
Soma Birambuye
...

2016-12-12 937

Abahanga ntibahuza ku bucakara bw'icuruzwa ry'abantu mu Rwanda
Soma Birambuye
...

2016-12-10 624

Ese Inama y'Umushyikirano, ni Iki, Yitabirwa na Bande? Menya Byinshi Kuri yo
Soma Birambuye
...

2016-12-06 1967

Ese kuba Hitwa Gakubangutiya, kuri 40. Byakomotse he, Menya inkomoko y'ahantu hatandukanye (Igice 2)
Soma Birambuye
...

2016-12-02 979

Irebere Ibyiza Wasanga mu Karere Ka Rubavu.
Soma Birambuye
...

2016-12-01 924

Irebere zimwe Mu Ntare Zageze mu Rwanda.
Soma Birambuye
...

2016-11-30 3329

Ese Kuba Hitwa Nyamirambo Byaturutse he? Menya Amazina Y'Ahantu n'INkomoko Yaho.(Igice cya 1)
Soma Birambuye
...

2016-11-30 2998

Dore Inyubako utaruzi Zigiye Kuza mu Mujyi Wa Kigali
Soma Birambuye
...

2016-11-30 1547

Menya Ikiyaga Gitangaje kiboneka Mu Kirunga cya BUshoke.
Soma Birambuye
...

2016-11-25 1473

Padiri Nahimana Washatse Kwigira Trump Ngo Aze Muri Politiki Ntibyamuhiriye.
Soma Birambuye
...

2016-11-01 502

Nyuma yuko abuze akazi,yahisemo gushinga uruganda rw'ibikomoka kumahembe
Soma Birambuye

TANGA IGITEKEREZO

Amabwiriza

IBITEKEREZO BYANYU KURI IYI NKURU

Ntagitekerezo kirashyirwaho, Bimburira Abandi!

Kumenyekanisha

Kumenyekanisha